Ansvarlig spillvirksomhet

Den delen av Norsk Tippings tredelte samfunnsoppdrag som veier tyngst, er oppdraget med å forebygge spilleproblemer i befolkningen.

Spillelysten i det norske markedet skal tilfredsstilles med selskapets regulerte og kontrollerte spilltilbud, som også skal kanalisere spillere fra et ulovlig og uregulert marked til Norsk Tipping for å dempe risiko. Tall og statistikk over markedsutviklingen viser at selskapet har god kanaliseringskraft, og at selskapet både evner å kanalisere spillere (antall) og spillelyst (andeler) innenfor ansvarlige rammer. Ut over Norsk Tippings verktøy og virkemidler, er det iverksatt betydelige risikodempende tiltak, både fra Lotteritilsynet og Kulturdepartementet, for å begrense mulighetene til spilltilbydere på internett som ikke har tillatelse til å selge pengespill i Norge.

Veksten i antall røde spillere de to siste årene kommer i all hovedsak i de spillkategoriene hvor det er sterkest konkurranse fra spillselskaper uten tillatelse til å tilby spill i Norge. Det er også i disse spillkategoriene risikoen for å få spilleproblemer er høyest. Dersom selskapet evner å få større markedsandeler for disse spillene, er det forventet at antallet risikospillere vil øke i en periode, som et resultat av økt kanalisering. Derfor er det viktig at selskapet fortsetter satsingen på risikodempende virkemidler og tiltak.

Indeksen som måler spilleatferd (Playscan-indeksen)  bekrefter at Norsk Tipping har greid å bremse den røde trenden fra 2018 til 2019, og at ansvarlighetstiltakene virker etter hensikten.

Norsk Tipping utvikler og iverksetter nye ansvarlighetstiltak fortløpende, basert på utviklingen i spillernes atferd. I løpet av 2019 ble tre vesentlige og risikodempende tiltak lansert som nye elementer i ansvarlighetsrammeverket (sammen med alle øvrige elementer):

  1. Forhindre at store premier spilles bort (gevinst direkte til bankkonto)
  2. Personlig spillregnskap
  3. OTP for pålogging til Multix/Belago («One Time Password» – til registrert mobilnummer) (les mer i egen sak her)

Full pott i resertifisering

Norsk Tipping er sertifisert etter European Lotteries Responsible Gaming Standards. Sertifiseringen gjøres hvert tredje år, og én gang i mellomtiden skal selskapet gjennom en revisjon opp mot standarden for å beholde statusen som sertifisert. Norsk Tipping ble re-sertifisert i 2019. Prosessen gjennomføres med bakgrunn i informasjon om spill, spillutvikling, intervjuer (internt og eksternt), tiltak, og tilsendt dokumentasjon for alle 11 områder som er definert i standarden, og skal avdekke hvor godt ansvarlighetsarbeidet er forankret og operasjonalisert i hele bedriften.

Norsk Tipping oppnådde for første gang full score med 100 prosent måloppnåelse på 11 av 11 områder, og 1100 poeng av totalt 1100 mulige. Dette er en viktig anerkjennelse av arbeidet Norsk Tipping gjør innenfor ansvarlig spillvirksomhet.

Risikoprofil

Norsk Tipping benytter analyseverktøyet  Playscan  for å gi spillerne oversikt over egen spilleatferd. Verktøyet kobler kundens spilledata med selvrapportering (selvtest) for å kunne gi en mest mulig korrekt risikoanalyse.

Playscan er et av de viktigste verktøyene Norsk Tipping har for å forebygge spilleproblemer. Verktøyet setter selskapet i stand til å oppdage spillere som viser tegn til risikoatferd, og eksempelvis sørge for at disse spillerne ikke får direktesendt markedsføring. Mange av disse får også «den andre telefonen fra Hamar».

Beveg pekeren over diagrammet for å se detaljert informasjon.

Playscan-indeks for 2019

Playscan er et tredjeparts analyseverktøy som måler endringer i spilleatferd, i form av risiko for å utvikle problemer med spill. Løsningen er objektiv, og er basert på gjeldende forskning for å identifisere risiko og sannsynliggjøre personlig risikonivå, gjennom datakunnskap, atferd og selvrapportering.

Norsk Tipping har etablert Playscan-indeksen som en indikasjon (kun én av flere etablerte indikatorer) på hvor godt selskapet lykkes med å forebygge spilleproblemer. Indeksen måler statusendring og bevegelse mellom Playscans nivåer for sannsynlig risiko (f.eks. rød til gul status). Alle positive endringer (dvs. bevegelse i grønn retning) får pluss-poeng, mens alle negative endringer (bevegelse i rød retning) får minus-poeng, som vist i figuren under.

playscan

En Playscan-indeks som er større enn 0 betyr at flest bevegelser skjer i grønn retning, mens Playscan-indeks lavere enn 0 betyr at flest bevegelser skjer i rød retning. Tanken bak Playscan-indeksen er å ha en ansvarlighets-/risikoindikator som fanger opp risikoforandringer, ut over å telle antall og andel røde spillere i kundebasen.

For 2019 endte Playscan-indeksen på -4 358, mot -10 806 i 2018, noe som viser tydelig forbedring og en endring i riktig retning. En negativ verdi er i utgangspunktet ikke et ønskelig resultat, men noe av bevegelsen antas å skyldes at Norsk Tipping har økt sin attraktivitet og at selskapet lykkes bedre med å kanalisere spillelyst og spillere fra det uregulerte markedet.

Endringen fra 2018 til 2019 er imidlertid en klar indikasjon på at både nye og etablerte ansvarlighetstiltak, i sum, gir ønsket risikodempende effekt.

Forskning, kunnskap og utvikling

Norsk Tipping inngikk i 2017 en fireårig avtale om oppdragsforskning på ansvarlig spillvirksomhet og forebygging av spilleproblemer, med Nottingham Trent University. Den anerkjente forskeren professor Mark Griffiths er fagansvarlig. Avtalen har en ramme på 4-8 millioner kroner over 4 år.

I 2019 har forskerne hatt fokus på Multix og Belago. Norsk Tipping ønsket å styrke forskningen på dette området for å få ny innsikt i et år hvor spillterminalene har mye fokus, både i forbindelse med anskaffelse av nye terminaler og innføringen av ny påloggingsløsning for Multix og Belago.

De tre temaene forskerne har sett på er:
• Effekten av den obligatoriske pausen etter 60 minutters spill
Studien ga ingen klare konklusjoner på spørsmålet om hvorvidt en obligatorisk pause har en effekt eller ikke. Det ble tydelig at det må settes opp en eksperimentell studie for å kunne finne hvilke effekter obligatoriske pauser har. Dette er Norsk Tipping i ferd med å gjøre.

• «Social Facilitation». Kan man se om spilleradferden er forskjellig dersom det er mange andre spillere rundt en i samme lokale?
Hovedfunnet er at dersom flere spillere er samlet i ett lokale, så øker sannsynligheten for at de bruker mer penger og tid.

• «Predicting voluntary limit setting». Det ble undersøkt om det var mulig å forutse om en spiller ville komme til å øke eller senke grensen sin basert på spilleatferden.
Resultatet støtter at det er mulig å gjøre dette ved bruk av maskinlæringsalgoritmer. Dette er noe som kan brukes i fremtidige ansvarlighetstiltak.

I 2020 vil hovedaktiviteten være forskningsprosjektet som skal se på hvilken effekt forskjellige alternativer av obligatorisk pause har på Instaspill-spillerne. Prosjektet er satt opp som en eksperimentell studie, og det er første gangen på verdensbasis at dette gjøres.

Det er også gjennomført et stort og unikt forskningsprosjekt i forbindelse med proaktive samtaler. Les mer om proaktive samtaler og forskningsprosjektet her.

Opplæring og kompetanseutvikling

En viktig oppgave i arbeidet med ansvarlig spillvirksomhet, er å sørge for informasjon og opplæring om temaet for alle ansatte i Norsk Tipping. Opplæringen skal sørge for at de ansatte har kompetansen de trenger for å utføre sine arbeidsoppgaver. Det er svært viktig at selskapet sørger for god informasjon og opplæring, for å bidra til å redusere risikoen for at ansatte utvikler problemer med spill. Selskapet må gi informasjon om hvilke signaler man kan se etter, dersom man er bekymret for at en kollega kan ha problemer med spill.

En ny versjon av grunnkurset i ansvarlig spillvirksomhet ble publisert i selskapets opplæringsportal, Tippeskolen, høsten 2018. Kurset er obligatorisk og nær 100 prosent har gjennomført.

Selskapet legger også spesiell vekt på opplæring og kompetanseutvikling i enheter og fagområder med oppgaver innenfor kundekontakt, salg/markedsføring og produktutvikling.

Alle nyansatte gjennomfører et introduksjonsprogram, som legger stor vekt på selskapets rolle og oppdrag. Norsk Tippings administrasjon og styre benytter interne kommunikasjonskanaler for å legge vekt på viktigheten av selskapets totale ansvarlighetsarbeid.

Selskapet har i forbindelse med flere eksterne ansvarlighetsrevisjoner fått tilbakemeldinger om at ansvarlighetskulturen og selskapets oppdrag er godt etablert blant alle de ansatte i selskapet.

I Norsk Tippings ansvarlighetsportal på nett, finnes generell og relevant forebyggende informasjon om pengespill/pengespillproblemer, tjenester som spillegrenser, pauser/utestengelser, egen risikoprofil (Playscan) og spilleregnskap. I tillegg finnes kontaktinformasjon til Hjelpelinjen og andre kompetansemiljøer hvor man kan oppsøke hjelp.

Hjelpelinjen 2019

Kasinospill på nett dominerte igjen samtalene ved  Hjelpelinjen  i 2019.

For å få et mest mulig riktig bilde av hvilke spill som er problematiske for sine innringere, bruker Hjelpelinjen resultatene fra førstegangssamtalene. På den måten unngår man å telle samme spiller flere ganger. En del innringere nevner også flere spill som problematiske.

Totalt sett er det en nedgang i antallet førstegangshenvendelser fra 534 samtaler i 2018, til 506 samtaler i 2019. Det er også en positiv trend å spore når det gjelder det som har vært hovedproblemet de siste årene: Kasinospill på nett. Her har antallet henvendelser gått ned fra 286 samtaler i 2018 til 232 i 2019. Dette kan tyde på at en rekke ansvarlighetstiltak i det regulerte spilltilbudet begynner å virke, og at trenden med et økende antall årlige henvendelser er snudd.

En nedgang i henvendelser som gjelder en konkurranseutsatt kategori som kasinospill på nett, bekrefter også langt på vei at de regulerende tiltakene Lotteritilsynet har iverksatt de senere årene har hatt en effekt.

På samme tid har Norsk Tippings stadig mer omfattende ansvarlighetsrammeverk, økt kanaliseringsstyrke og økende markedsandeler, gitt ønsket forebyggende og skadehemmende effekt.

Det uregulerte spilltilbudet på nett, som har en anslått markedsandel på 14 prosent av det totale spillmarkedet i Norge, representerer en betydelig andel av Hjelpelinjens totale antall henvendelser. Et eksempel på dette er kasino på nett, hvor Norsk Tipping alene kun er nevnt i fem prosent av henvendelsene, hvilket betyr at det ulovlige spilltilbudet er representert i hele 95 prosent av alle henvendelser for kategorien.

20 prosent av alle henvendelser til Hjelpelinjen oppgir oddsspill som hovedproblemspill (3 prosent liveodds), og av disse oppgir 27 prosent av spillerne Norsk Tipping.

Poker oppgis som hovedproblemspill av 10 prosent av innringerne i statistikken for 2019. Dette er bekymringsverdig, i og med at det ikke finnes et regulert og lovlig spilltilbud utover poker med svært begrenset tillatt innsats per spiller, i private hjem.

Se hele oversikten i Statistikk