Årsregnskap

Beløp i mill. kr.Note20192018
Driftsinntekter
Spillinntekter140 26738 122
Andre driftsinntekter1112
Sum driftsinntekter40 27838 134
1
Driftskostnader
Premieandeler32 11129 980
Spillprovisjoner620706
Lønns- og personalkostnader2440414
Avskrivninger og nedskrivninger5189183
Andre driftskostnader2,31 3151 379
Sum driftskostnader34 67432 661
1
Driftsresultat5 6035 473
1
Finansinntekter48655
Finanskostnader4145
1
Årsresultat145 6765 523
1
Disponering av årsresultatet:
Tippenøkkelen4 7774 777
Grasrotandelen697648
Bingoentreprenørenes overskuddsformål5569
Tiltak mot spillavhengighet1515
Overført til annen egenkapital1310
Regjeringens gave til DNTs jubileum015
Sum disponert5 6765 523

Balanse

Beløp i mill. kr.Note20192018
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler549111
Sum immaterielle eiendeler49111
1
Varige driftsmidler
Kunst511
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5173191
Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr5103189
Sum varige driftsmidler278382
1
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskaper611
Investering i tilknyttede selskaper63434
Andre langsiktige fordringer84147
Sum finansielle anleggsmidler7681
1
Sum anleggsmidler403573
1
Omløpsmidler
1
Varer900
1
Fordringer
Kommisjonærfordringer10171
Andre fordringer1113086
Sum fordringer131157
1
Bankinnskudd, kontanter og lignende175 3064 954
1
Sum omløpsmidler5 4375 112
1
SUM EIENDELER5 8405 685
1
1
EGENKAPITAL OG GJELD
1
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital120,20,2
Sum innskutt egenkapital0,20,2
1
Opptjent egenkapital
Bundet egenkapitalfond13150150
Investeringsfond1399
Annen egenkapital13337205
Sum opptjent egenkapital496364
1
Sum egenkapital496364
1
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser16167151
Sum avsetning for forpliktelser167151
1
Sum langsiktig gjeld167151
1
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld78998
Premieforpliktelser169159
Forskuddsbetalt innsatsbeløp173175
Skyldige offentlige avgifter3332
Annen kortsiktig gjeld14531504
Restoverskudd til utbetaling154 1824 203
Sum kortsiktig gjeld5 1775 171
1
Sum gjeld5 3445 321
1
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 8405 685
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 27.mars 2020
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
David Hansen
Anne Lise Meyer
Bjørn Vidar Mathisen
Andreas Egge Thorsheim
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Åsne Havnelid
Administrerende direktør

Kontantstrømoppstilling

Beløp i mill. kr.noter20192018
1
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad5 6765 523
Periodens betalte skatt00
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler50-2
Ordinære avskrivinger5189183
Nedskrivning anleggsmidler500
Endring i kommisjonærfordringer107011
Endring i leverandørgjeld-9-27
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger16169
Endring i andre tidsavgrensningsposter11-1-44
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter5 9415 654
1
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler02
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler5-25-40
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-25-39
1
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
Utbetaling til overskuddsformål-5 566-6 116
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-5 566-6 116
1
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter350-502
1
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ­ved periodens begynnelse4 9545 456
1
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ­ved periodens slutt5 3064 954