Spillmarkedet

Tallene for 2019 viser et stabilt pengespillmarked.

Det foreligger ikke offisielle tall for pengespillmarkedet i 2019, men Norsk Tipping estimerer det totale regulerte pengespillmarkedet til cirka 10,5 milliarder kroner, som er på nivå med 2018.

Norsk Tippings netto omsetning går noe opp, men er på nivå med året før. Selskapets totale markedsandel estimeres til 65 prosent. Norsk Rikstotos hestespill ser en reduksjon i omsetning, blant annet som følge av styrket ansvarlighetsrammeverk gjennom innføringen av registrert spill. I det øvrige regulerte markedet estimeres det vekst både for entreprenørbingo og for andre lotterispill, som blant annet inkluderer Postkodelotteriet og Pantelotteriet.

Flere kunder spiller lotterispill hos Norsk Tipping

2mill

spilte et lotterispill hos Norsk Tipping

Stadig flere nordmenn velger å spille lotterispill hos Norsk Tipping og akkurat som i 2018 ser man en kundevekst for denne spillkategorien i 2019. Totalt spilte drøyt to millioner nordmenn ett eller flere lotterispill hos Norsk Tipping i løpet av fjoråret. Av lotterispillene er Lotto mest populært, etterfulgt av Vikinglotto, Joker og Eurojackpot.

Vellykket ansvarlighetsgrep for terminalspill

Målt i netto omsetning er spilleautomater en av verdens største spillkategorier, og i mange land er automatmarkedet betydelig større enn i Norge. Årsaken til dette er man i Norge valgte å avvikle det private automatmarkedet på grunn av de store negative samfunnskostnadene som knyttet seg til automatene. Norsk Tipping har vært eneste tilbyder av terminalspill i det norske markedet siden det såkalte automatforbudet ble innført i 2007. Siden den gang er kategoriens omsetning blitt redusert med 90 prosent, samtidig som kriminalitet og problemspill har gått kraftig tilbake.

Terminalspillene er underlagt et omfattende og banebrytende ansvarlighetsrammeverk som ble ytterligere styrket i 2019, da Norsk Tipping innførte bruk av engangspassord for pålogging. Tiltaket har vært vellykket og medførte en forventet omsetningsreduksjon i 2019.

Styrket kanalisering

Sammenlignet med 2018 har Norsk Tipping kunde- og omsetningsvekst både for selskapets sportsspill og de nettbaserte instaspillene. Dette er spillkategoriene hvor man ser sterkest konkurranse fra uregulerte aktører. I samme periode ser vi stabile kundetall , men noe redusert aktivitet i det uregulerte markedet.

For 2019 estimeres at om lag 85 prosent av all netto spillomsetning er i det regulerte markedet.

Nedgangen i spillreklamer og henvendelser til Hjelpelinjen fortsetter

100 000

færre pengespill-reklamer på TV

Sammenlignet med 2018 ble det vist 100 000 færre pengespillreklamer for uregulerte aktører på norske TV-skjermer i 2019. Man må tilbake til 2014 for å finne et år med færre odds- og kasinoreklamer på norske tv-skjermer.

9 av 10

pengespillreklamer på TV er fra uregulerte aktører

Selv om reklametrykket er redusert, ble det i snitt vist over 1 000 reklamer i døgnet for uregulerte aktører, som stod for nærmere ni av ti pengespillreklamer på tv i 2019.

Som i 2018 ser man en nedgang i antall henvendelser til Hjelpelinjen i 2019. Sammenlignet med 2018 er det noe færre henvendelser for nettkasinospill i 2019, men spillene utgjør fortsatt majoriteten av henvendelsene til Hjelpelinjen, dette til tross for at svært få nordmenn spiller denne type nettspill.

I løpet av våren vil resultatene fra den siste befolkningsundersøkelsen publiseres, da vil man få viktig og oppdatert innsikt om utvikling av problem- og risikospill i Norge.

Les mer i kapitlet om Ansvarlighet

Staten vant rettsaker

Gjennom 2019 har det vært flere rettsaker om pengespill i det norske rettsapparatet:

  • Entercash og EGBA mot staten ved Kulturdepartementet i en sak som omhandlet betalingsformidlingsforbudet.
  • Trannel mot staten ved Lotteritilsynet i en sak knyttet til tilsynets myndighetsutøvelse.
  • Norsk Lotteri AS mot staten ved Kulturdepartementet om gyldigheten av dagens spillmodell.

Staten vant rettsakene i tingretten. Dommene er anket til lagmannsretten.

Organisering av hestespill utredet

I forbindelse med det pågående arbeidet med ny pengespillov, varslet Kulturdepartementet i november at regjeringen skal vurdere hvorvidt hestespill skal flyttes til Norsk Tipping eller beholdes hos Norsk Rikstoto. I sakens anledning har Oslo Economics levert en delrapport til Kulturdepartementet, hvor de estimerer en negativ utvikling for hestespill frem mot 2026. De har også gjort en vurdering av synergier knyttet til en eventuell overføring av hestespillene fra Norsk Rikstoto til Norsk Tipping. Her konkluderer man med at mulige synergier ikke vil kunne tas ut umiddelbart, men komme på noe lengre sikt.

Norsk Rikstotos konsesjon for totalisatorspill går ut den 31. desember 2021.

I april 2020 landet regjeringen på å videreføre ordningen med to separate selskaper, slik den er i dag.