Årsberetning

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap, lokalisert på Hamar. Selskapet formidler pengespill i henhold til Lov om pengespill. Statens begrunnelse for eierskapet i Norsk Tipping er å tilby pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som overskuddet fra spillene kan gå til gode formål. Virksomheten ligger under Kulturdepartementets virkeområde og forholder seg til retningslinjer for eierstyring av selskaper medvidere under Kulturdepartementets ansvarsområde. I tråd med krav fra Kulturdepartementet følger selskapet anbefalingene fra NUES om eierstyring og selskapsledelse  så langt det er relevant for selskapet. 

Norsk Tipping rapporterer om økonomiske, miljømessige og sosiale forhold knyttet til selskapets drift i henhold til den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering fra Global Reporting Initiative (GRI). Års- og samfunnsrapporten for 2019 er utarbeidet i henhold til GRI Standards, nivå core. Selskapets rapportering om samfunnsansvar er ikke utarbeidet som et enkeltstående dokument, men integrert gjennom hele rapporten. 

Oversikt over utviklingen i 2019

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud, der overskuddet går tilbake til samfunnet. Som sektorpolitisk selskap, skal Norsk Tipping oppnå mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitisk mål. Størst mulig overskudd vil aldri være det viktigste formålet for Norsk Tipping eller statens eierskap i selskapet. Statens uttrykte ønske er at Norsk Tipping først og fremst skal være en aktør som bidrar til å utvikle spillemarkedet i en sosialpolitisk forsvarlig retning. Det er også bred politisk enighet om at pengespill skal være regulert, for å hindre negativ spilleatferd. En god statlig styring gjennom Norsk Tipping, er også en garanti for at overskuddet fra pengespill kommer samfunnet til gode.

I 2019 har selskapet igjen styrket ansvarlighetsdimensjonen gjennom flere tiltak rettet mot sårbare spillere. Disse ansvarlighetstiltakene har gitt et markant fall i omsetningen, noe som har vært ønsket og nødvendig for å ivareta selskapets samfunnsoppdrag.

Disse ansvarlighetstiltakene har gitt et markant fall i omsetningen, noe som har vært ønsket og nødvendig for å ivareta selskapets samfunnsoppdrag.  På tross av dette, leverer selskapet et bedre økonomisk resultat enn i 2018. Selskapet leverer attraktive spill til mer enn to millioner kunder, og et overskudd tilbake til samfunnet på 5,676 milliarder kroner. 

Enerettsmodellen utfordres stadig av uregulerte aktører som ønsker en del av det regulerte norske spillmarkedet. Disse aktørene har organisert seg i en egen bransjeforening som har som formål å fremme en lisensregulering av det norske markedet. Det har vært tre rettssaker mot staten hvor den norske modellen har blitt utfordret dette året, men staten har vunnet i alle tre sakeneDet er Lotteritilsynet som fører tilsyn med det norske pengespillmarkedet, herunder tiltak for å begrense ulovlige aktørers utbredelse. Forbudet mot formidling av betaling til og fra utenlandske aktører uten tillatelse i Norge er et viktig virkemiddel i dette arbeidet. I 2019 ble det vedtatt ytterligere innstramminger i forskriften som regulerer forbudet. Disse trådte i kraft fra 1.1.2020 og vil gi Lotteritilsynet forsterket mulighet til å håndheve forbudet. 

Norsk Tipping skal være hele Norges spillselskapNorsk Tipping ønsker å være en synlig aktør og formidle fakta om pengespillmarkedet og viktigheten av samfunnsoppdraget som er gitt selskapet.  

Over to millioner unike kunder spilte på ett eller flere av Norsk Tippings spill i 2019, og 28 prosent av disse er under 40 år. Dette viser at selskapet leverer på ambisjonen om å begeistre en ny generasjon. Dette krever at selskapet stadig videreutvikler tilbudet, slik at tilbudet er relevant for alle aldersgrupper over 18 år. I 2019 ble det blant annet etablert et samarbeid med Good Game AS, selskapet som står bak e-sportarrangement i Norge gjennom TelialigaenNorsk Tipping har lansert e-sport som spillobjekter på Oddsen, og tilbudet innenfor denne kategorien forventes å vokse i årene som kommer. 

Norsk Tippings samlede driftsinntekter økte fra 38 milliarder kroner i 2018 til 40 milliarder kroner i 2019. Som følge av forskjellige premieandeler og stor grad av gjenspill av premier for enkelte av selskapets spill, vurderes utviklingen i netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier) som et bedre mål på omfanget av virksomheten. Netto spillinntekter endte på 8,2 milliarder kronersom er på samme nivå som i 2018.  

Reduserte kostnader medførte at overskuddet likevel vokste fra 5,5 milliarder kroner til 5,7 milliarder kroner, en vekst på 3,4 prosent fra året før.  

Det er endringer i fordelingen mellom spillene i porteføljen, selv om netto spillinntekter samlet er på samme nivå som i 2018. Lotterispill har en stabil utvikling og er fortsatt den desidert største spillkategorien. Denne kategorien utgjør 65 prosent av netto spillinntekter. Lotterispillene har lavere risiko for problemspill enn de øvrige kategoriene, og en sterk lotteriportefølje er derfor viktig for å nå målene innenfor ansvarlig spill. Også blant spillere under 40 år, er lotterispillene populære – over 90 prosent av disse spillerne spilte lotterispill i 2019.

Det er nettbaserte spill som vokser mest. Denne kategorien har en vekst fra 2018 til 2019 på 146 millioner kroner, tilsvarende 18 prosent. I denne kategorien er det stor konkurranse fra de uregulerte aktørene. Veksten i Norsk Tippings omsetning viser at selskapet har evne til å kanalisere kunder inn til et ansvarlig spilltilbud.

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som tar sikte på å begrense de uregulerte selskapenes muligheter til å markedsføre sine spill i Norge. Dette vil styrke den norske reguleringen på området og bidra til å kanalisere spillelysten inn til lovlige spill.

I 2019 utgjorde omsetningen av tradisjonelle spill (lotteri- og sportsspill) i digitale kanaler 9,4 milliarder kroner, mot 8,4 milliarder kroner i 2018. Dette utgjør en vekst på 11 prosent. Veksten i omsetningen i digitale kanaler bidrar til økt kostnadseffektivitet for selskapet gjennom reduserte salgsprovisjoner, men stiller også økte krav til kapasitet og funksjonalitet i de digitale løsningene. Videreutvikling av løsningene for digitale kanaler vil derfor fortsatt være et viktig satsingsområde for selskapet. I 2019 kom det nye tekniske retningslinjer for apper i Apples Appstore, noe som medfører at selskapet må utvikle en helt ny app for denne plattformen.

Grasrotandelen gir spillerne mulighet til å påvirke fordelingen av Norsk Tippings overskudd. I 2019 fordelte spillerne 697 millioner kroner til lag og foreninger via denne ordningen, mot 648 millioner kroner i 2018. Idrettsformål utgjør den største mottakerkategorien, med 54 prosent. Kunst og kultur er på andreplass, med 10 prosent.

Selskapet er avhengig av velfungerende driftssystemer både for å registrere salg, gjennomføre trekninger og utbetale premier. Selskapet har gode systemer for dette, og det har ikke vært driftsavbrudd av betydning i 2019. Stabil drift gir trygghet både for selskapet og kundene, og er viktig for å opprettholde tillit og omdømme.

Ansvarlig spillvirksomhet

Den viktigste delen av Norsk Tippings samfunnsoppdrag, er å forebygge negative konsekvenser av pengespill, og selskapet har en ambisjon om å være verdensledende på ansvarlig spillvirksomhet. Det er derfor etablert samarbeid med flere forskningsinstitusjoner for å øke kunnskapen på området, og resultater fra forskningen legges til grunn for videreutvikling av selskapets ansvarlighetstiltakI 2019 har Norsk Tipping ytterligere styrket innsatsen for å forebygge spilleavhengighet, gjennom tre nye tiltak:

  1. Det er innført ny og sikrere pålogging til selskapets spillterminaler. For å spille må man gjengi en engangskode som sendes til spillerens oppgitte telefonnummer. Dette tiltaket reduserer omgåelse av tapsgrenser gjennom spill under feil identitet, gjennom bruk av andres spillerkort.
  2. Nytt spillregnskap gir spillerne bedre oversikt over hvor mye penger de bruker på spill, og hvor mye de har vunnet. Gjennom lett tilgjengelig informasjon, blir spillerne bedre stand til å ta informerte valg om egne spillevaner.
  3. Større premier holdes nå utenfor beregningen av spillernes netto forbrukDette skal hindre at spillere som vinner, bruker opp gevinster og utvikler problematisk spilleatferd som følge av å ha vunnet.

De tre nye tiltakene kommer i tillegg til eksisterende rammeverk, hvor selskapet siden 2016 har hatt obligatoriske tapsgrenser på tvers av alle spill. Alle spillere som spiller risikoutsatte spill, må i tillegg sette egne grenser for sitt maksimale tap. Dette gir spillerne økt bevissthet og bedre mulighet til å styre sin spilleatferd. Et annet viktig tiltak er den andre telefonen fra Hamar. Dette er oppfølgingssamtaler over telefon rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd eller høye tap. I samtalen informeres kunden om spillforbruk det siste året, om mulige tiltak for å begrense spillingen, og det avtales konkrete tiltak dersom kunden ønsker å redusere spillingen. Dersom det kommer fram i samtalen at kunden har problemer med spill, informeres det om hjelpe- og behandlingstilbudet. 

Norsk Tipping ble i desember resertifisert etter European Lotteries Responsible Gaming Standards. Selskapet oppnådde, som første selskap noensinne, toppscore på alle delområder i sertifiseringen. Dette er en viktig anerkjennelse av arbeidet selskapet gjør på området. 

Kostnadsutviklingen

Styret og eier retter stor oppmerksomhet til oppdraget med en mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitisk mål. Overskudd til gode formål er en konsekvens av reguleringen, men ikke hovedmålet. Dette innebærer at selskapet ikke er profittmaksimerende, og at vurderinger knyttet til ansvarlig spill veier tungt ved alle beslutninger som vedrører selskapets utvikling. Innenfor disse forutsetningene er det likevel et mål om at virksomheten skal drives mest mulig kostnadseffektivt.

Overskuddet til gode formål, målt som andel av netto spillinntekter, er et viktig nøkkeltall for selskapets kostnadsutvikling. I 2019 endte dette på 69,6 prosent av netto spillinntekter. Tilsvarende tall for 2018 var 67,8 prosent. Tendensen over tid, er at en stadig større andel av netto spillinntekter går til gode formål. De totale kostnadene, målt i nominelle kroner, er redusert med 4 prosent i 2019 sammenlignet med året før. Hovedårsaken til den bedrede kostnadseffektiviteten, er at selskapet gjennom målrettet satsing over flere år, har lyktes med å legge til rette for at kunder som ønsker det, kan levere spill i digitale kanaler. Disse kanalene utløser mindre provisjon enn de fysiske kanalene. I 2019 er spillprovisjoner 86 millioner kroner lavere enn året før.

Andre driftskostnader er redusert med 64 millioner kroner fra 2018. Av dette kan 38 millioner kroner forklares med lavere kostnader enn i fjor knyttet til prosjektet ny visuell identitet. Den underliggende kostnadsreduksjonen er på 26 millioner kroner. Dette er en nedgang på 1,8 prosent.

Balanse

Ved utgangen av 2019, var selskapets totalbalanse på 5,9 milliarder kroner og egenkapitalandelen 8,5 prosent. Tilsvarende tall i 2018, var 5,7 milliarder kroner og 6,4 prosent. Selskapets frie egenkapital utgjorde 346 millioner kroner pr. 31.12.2019. 

Den lave egenkapitalen må ses i sammenheng med selskapets egenart, som innebærer at aktiviteten gjennom året akkumulerer overskudd til utbetaling påfølgende år. På tidspunktet for utbetaling til overskuddsmottakerne er egenkapitalen styrket som følge av aktiviteten det påfølgende året. 

På kort sikt er det relativt liten usikkerhet om den framtidige utviklingen knyttet til selskapets finansielle situasjon. Selskapets stilling som særlovsselskap med forutsigbare rammebetingelser, medfører at selskapet har tilfredsstillende egenkapital og finansiell stilling, på tross av lav egenkapitalandel.  

Kontantstrøm

Spillinntektene utgjør selskapets viktigste kontantstrømkilde. Spillinntekter etter fradrag for premier, ligger på samme nivå som i 2018. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2019 utgjorde 5,9 milliarder kroner, mot 5,7 milliarder kroner i 2018Selskapets kontantbeholdning ved årsslutt er 350 millioner kroner høyere enn forrige årsskifte. 

Finansiell risiko

Norsk Tipping har enkelte transaksjoner og beholdninger i utenlandsk valuta og er dermed i noen grad utsatt for finansiell markedsrisiko. De største transaksjonene knytter seg til premier i spill som gjennomføres i samarbeid med øvrige statlige spillselskap. I tillegg har selskapet kredittrisiko knyttet til oppgjør fra kommisjonærene. Oppgjør for siste ukes omsetning innbetales påfølgende uke gjennom automatiske trekk. Det er etablert garanti- og depositumsordninger som reduserer kredittrisikoen vesentlig. Selskapet har løpende oppfølgning av utestående fordringer, og tiltak ved manglende betaling iverksettes umiddelbart for å redusere risiko for tap. Selskapet har ikke realisert vesentlige tap på fordringer mot kommisjonærer i 2019 

Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende ved at selskapet gjennom daglig drift genererer betydelige disponible midler. Selskapet har ved årsskiftet en positiv beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende på 5,3 milliarder kroner, hvorav mesteparten er plassert som kontolån til statskassen i Norges Bank. Selskapet vurderer at det er relativt lav usikkerhet knyttet til finansiell utvikling neste år. 

Fortsatt drift

Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet. 

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets slutt som har betydning for denne forutsetningen eller for årsregnskapet for øvrig 

Forskning, utvikling og fornyelse

Norsk Tipping har ingen egen forsknings- og utviklingsaktivitet slik det defineres i regnskapsloven. Imidlertid har selskapet løpende utviklingsaktiviteter knyttet til fornyelse og utvikling av produkter, systemer og tjenester på flere områder. Det anslås at over 30 prosent av selskapets ansatte til enhver tid er engasjert i ulike utviklingstiltak. 

Implementeringen av ny visuell identitet og ny selskapslogo ble fullført i løpet av våren 2019. Dette sikrer et ensartet uttrykk både digitalt og hos kommisjonærene, og gir selskapet et godt grunnlag for å kommunisere med kundene med et moderne og gjenkjennelig uttrykk. 

Utvikling av ansvarlighetstiltak utgjør en viktig del av selskapets løpende fornyelse.  

Utviklingen av en felles konsolidert løsning for digitale kanaler har fortsatt i 2019. En felles kodebase for digitale plattformer vil på sikt bidra til å frigjøre ressurser til øvrig utvikling og forenkle både drift og framtidig videreutvikling.

Selskapet har videreført samarbeid med andre europeiske spillselskap om drift og utvikling, gjennom flere initiativ. Målet er å samarbeide om å utvikle og drive nye og attraktive digitale spill, som selskapene kan lansere i sine respektive markeder.

Framtidig utvikling

Norsk Tipping er Norges desidert største spillselskap, med en estimert markedsandel på ca. 65 prosent av det totale pengespillmarkedet.  Det er usikkerhet knyttet til omfanget av uregulert spillomsetning, men Lotteritilsynet anslo at det i 2018 var ca. 250 000 nordmenn som til sammen spilte for mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner hos uregulerte aktører. Selv om Norsk Tipping samlet har en svært solid posisjon, er det betydelig konkurranse fra de uregulerte aktørene, først og fremst innen nettbaserte spill og oddsspill.  

For at Norsk Tipping skal etterleve formålet om å kanalisere nordmenns spillelyst til et ansvarlig tilbud offentlig regi, er det av stor betydning at selskapet kan svare på konkurransen fra de uregulerte aktørene. Derfor har selskapet etablert en ny plattform for nettbaserte spill, som forbedrer spilltilbudet innenfor dette området. I løpet av 2020 vil selskapet også lansere en ny og forbedret sportsspilløsning, som vil forsterke selskapets tilbud i denne kategorien 

Videreutvikling av selskapets produkter og løsninger er et viktig tiltak for å etterleve selskapets samfunnsoppdrag om å sikre et attraktivt og ansvarlig pengespilltilbud, hvor overskuddet går til gode formål. Utviklingen vil skje både i selskapets egen regi og i samarbeid med andre regulerte spillselskap, som har lignende utfordringer i sine markeder.  

Etter at styret opprinnelig avla årsregnskap 5. mars 2020, har selskapets framtidsutsikter blitt påvirket negativt av utbrudd av koronavirus i Norge. Det er større usikkerhet om de kortsiktige utsiktene framover, og selskapet anser det som sannsynlig at det vil bli en nedgang i både omsetning, netto spillinntekter og årsresultat i 2020. Styret er opptatt av å bidra til stabilitet i overskuddsutbetalingene til formålene. Av den grunn er styrets forslag til disponering av årsresultatet endret, slik at overføring til Tippenøkkelen opprettholdes på samme nivå som forrige år. Overskytende midler overføres til annen egenkapital. Dette gjør at selskapet kan kompensere for lavere resultat i 2020 med å tilføre midler fra annen egenkapital, og dermed motvirke den forventede nedgangen.

Pr 27. mars har selskapet iverksatt nødvendige tiltak for å sikre driften på kort sikt. Alle ansatte som har mulighet til det, arbeider fra hjemmekontor, og smittereduserende tiltak for driftskritisk personell er iverksatt. Det er foreløpig ikke iverksatt permitteringer, men dette vurderes fortløpende.

De fleste av selskapets spill går som normalt på tross av virusutbruddet, med enkelte unntak. Avlyste sportsarrangement gjør at tilbudet innenfor sportsspill er begrenset. Tipping er stanset for første gang siden oppstart i 1948, og tilbudet av objekter på Oddsen er vesentlig redusert. Terminalspillene Multix og Belago er stanset av smittevernsårsaker, da bruk av terminalene kunne bidra til å spre smitte i befolkningen. Hvor stor effekten av disse forholdene blir, avhenger av hvor lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Gjennomsnittlig netto spillinntekter for sportsspill og terminalspill i 2019 var henholdsvis 18 millioner kroner og 10 millioner kroner per uke.

Selskapet vil også bli påvirket av at mange kommisjonærer har redusert trafikk. Imidlertid har selskapet gode løsninger for salg av spill via elektroniske kanaler, slik at spillene vil være tilgjengelig for kundene.

Norsk Tipping mener at utbruddet av koronavirus som har inntruffet i 2020, ikke påvirker verdsettelsen av selskapets eiendeler eller øvrige poster i regnskapet for 2019, og selskapet er godt rustet til å komme gjennom denne situasjonen.

Samfunnsansvar

Norsk Tipping ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Samfunnsansvarsarbeidet tar utgangspunkt i selskapets policy for samfunnsansvar med tilhørende retningslinjer, og handler om hvordan selskapet vurderer både risikoer og muligheter i arbeidet med å bidra til langsiktig verdiskaping.   

I tråd med regjeringens forventninger i eierskapsmeldingen (Meld. St. 8 (2019 –2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping), rapporterer Norsk Tipping på vesentlige forhold knyttet til selskapets virksomhet. 

Norsk Tipping er opptatt av å ivareta samfunnsansvaret gjennom å håndtere selskapets sosiale og klimamessige fotavtrykk, samtidig som selskapet, som en stor og synlig samfunnsaktør, ønsker å ta et større ansvar og skape positive ringvirkninger i og for samfunnet. Norsk Tipping støtter opp om FNs bærekraftsmål, og har valgt å prioritere mål hvor selskapet har størst mulighet til å bidra. Selskapet har blant annet valgt mål nummer 3 (god helse), 5 (likestilling mellom kjønnene) og 17 (samarbeid for å nå målene).  

Ansvarlig spillvirksomhet er kjernen i selskapets arbeid med samfunnsansvar, som også omfatter forretningsetikk, anti-korrupsjon, menneskerettigheter og miljø. I tillegg har Norsk Tipping som stor samarbeidspartner for norsk idrett og kultur, sett det som naturlig å rette oppmerksomhet mot temaet like muligheter i frivilligheten. Tidligere igangsatte initiativ innenfor idrett er videreført i 2019. Et ettårig utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere, som er gjennomført sammen med Talent Norge og Norsk Filminstitutt, har gitt svært gode resultater. På slutten av 2019 ble det derfor iverksatt et nytt prosjekt i samarbeid med Talent Norge og Den Norske Opera & Ballett for å løfte kvinnelige koreografer.  

I 2019 ble det startet et tverrfaglig arbeid for å etablere prosesser som skal ivareta samfunnsansvar i anskaffelser. Målsettingen er å ivareta samfunnshensyn i hele anskaffelsesprosessen, fra anbudsutlysning og kravstilling, til leverandøroppfølging. Oppfølgingen av leverandørene i etterkant av avtaleinngåelse tar utgangspunkt i risikovurderinger hvor samfunnshensyn som klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er med som viktige elementer. 

Arbeidsmiljø

Norsk Tipping er en IA-bedrift, og har ambisjon om at det skal være like muligheter i selskapet. Det er et prioritert område å bedre kjønnsbalansen blant selskapets ansatte og selskapets ledere. Toppledergruppen består av 43 prosent kvinner. Samlet er andelen kvinner i lederstillinger 33 prosent, mens 37 prosent av totalt 423 fast ansatte er kvinner. For kommende periode vil området få forsterket fokus med analyser, oppfølging av mål og gjennomføring av relevante tiltak. 

Arbeidsmiljøtiltakene som iverksettes skal være målrettet, og skal bidra til å realisere strategiplanen for perioden fram mot 2020 og de løpende planene. Selskapet har en målsetting om å forbedre effektivitet og endringsevne i organisasjonen. 

Sykefraværet var på 4,3 prosent i 2019. Dette er en økning fra 3,9 prosent i 2018Nivået anses ikke som bekymringsfullt, men utviklingen de siste to årene er negativ. Det er registrert én fraværsskade i 2019 

I 2019 ble det gjennomført et tilsyn fra arbeidstilsynet knyttet til håndheving av arbeidstidsbestemmelsene i selskapet. Det ble identifisert enkelte brudd på reglene i perioder rundt vinter- OL og fotball- VM. Selskapet har foretatt justeringer i bemanningsplanleggingen for å unngå framtidige avvik. 

Ytre miljø

Den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker det ytre miljø, er produksjon og distribusjon av papirbasert materiell til kommisjonærene. Økt bruk av digitale kanaler gjør at mengden kuponger og øvrig materiell til kommisjonærene reduseres over tid. Selskapet vurderer løpende hvor mye som sendes ut til den enkelte kommisjonær, med målsetning om å redusere utsendelse av overflødig materiell. Digitale skjermer benyttes i stor grad til informasjon hos kommisjonærene, istedenfor trykket materiell. Selskapet ønsker i størst mulig grad å benytte miljøvennlige alternativer når de er tilgjengelig. 

Selskapet har et overordnet mål om en årlig reduksjon av sitt klimautslipp. For 2019 er selskapets CO2-utslipp beregnet til totalt 914 tonn. Dette er en reduksjon på 10 prosent fra året før. Utslippene består i hovedsak av strømforbruk for selskapets lokaler og IT- systemer, i tillegg til reisevirksomhet for selskapets ansatte. Selskapets lokaler er tilknyttet fjernvarmeanlegg som hovedsakelig har bioenergi og gjenvunnet varme som energikilde. Dette bidrar til å redusere CO2-utslipp fra oppvarming. Norsk Tipping jobber stadig for å forbedre og redusere energibruken. 

Norsk Tipping er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er et anerkjent system for sertifisering og miljøledelse. Gjennom sertifiseringen forplikter Norsk Tipping seg til å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport

Anvendelse av årsresultatet

Selskapets frie egenkapital består av investeringsfond og annen egenkapital. Samlet fri egenkapital pr. 31.12.2019 er 346 millioner kroner. 

Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger: 

Tippenøkkelen4 777 mill.kr
Grasrotandelen697 mill.kr
Bingoentreprenørenes overskuddsformål55 mill.kr
Tiltak mot spilleavhengighet 15 mill.kr
Overført til annen egenkapital 131 mill.kr
Sum overskuddsdisponering 5 676 mill.kr
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 27.mars 2020
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
David Hansen
Anne Lise Meyer
Bjørn Vidar Mathisen
Andreas Egge Thorsheim
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Åsne Havnelid
Administrerende direktør