Samfunnsansvar og bærekraft

Norsk Tipping ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Samfunnsansvarsarbeidet tar derfor utgangspunkt i å redusere selskapets fotavtrykk, og å bidra til å skape positive endringer i samfunnet.

Samfunnsansvarsarbeidet tar utgangspunkt i selskapets policy for samfunnsansvar med tilhørende retningslinjer, og handler om hvordan selskapet vurderer både risikoer og muligheter i arbeidet med å bidra til langsiktig verdiskaping.

I tråd med regjeringens forventninger i eierskapsmeldingen (Meld. St. 8 (2019 –2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping), rapporterer Norsk Tipping på vesentlige forhold knyttet til selskapets virksomhet. Selskapets vesentlighetsanalyse ble revidert i 2019. Det ble kun gjort mindre endringer, da selskapets omgivelser og forutsetninger for bærekraftig verdiskaping ikke var endret i vesentlig grad. Vesentlighetsanalysen finner du her.

Ansvarlig spillvirksomhet er kjernen i selskapets arbeid med samfunnsansvar, som også omfatter forretningsetikk, antikorrupsjon, menneskerettigheter og miljø. Selskapet har i tillegg definert «like muligheter» som prioritert verdiskapingsområde, hvor målet er å bidra til verdiskaping og positive ringvirkninger i og for samfunnet. Sirkelen som viser selskapets definerte fokusområder for samfunnsansvar finner du her

Forretningsetikk

Overordnet tilnærming, styrende dokumenter og tiltak

Forretningsetikk er et vesentlig område for selskapets langsiktige verdiskaping. Området er vidtrekkende, og favner temaene økonomiske misligheter blant kunder og kommisjonærer, informasjonssikkerhet, personvern, åpenhet og interessentdialog, kampfiksing, hvitvasking og terrorfinansiering og etisk markedsopptreden.

Ethvert aspekt ved selskapets forretningsdrift skal foregå i henhold til lover og regler, i tråd med selskapets vedtatte policyer og retningslinjer, og i henhold til forventningene fra selskapets interne og eksterne interessenter.

Norsk Tippings  etiske retningslinjer  er førende for selskapets arbeid med forretningsetikk. Etiske retningslinjer er en viktig del av selskapets arbeid med øvrige policyer, retningslinjer og rutiner. Arbeidet med de forskjellige områdene som defineres innenfor forretningsetikk defineres av flere styrende dokumenter i selskapets internkontrollsystem og øvrige interne og eksterne retningslinjer og føringer.

Tabellen under indikerer noen av de viktigste:

OmrådeStyrende prosesser og kontroller
Økonomiske misligheter (fysisk handel)Kommisjonæravtale med tilhørende sikkerhetsinstruks for kommisjonærer
Hvitvasking og terrorfinansieringRetningslinje antihvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende complianceprogram
InformasjonssikkerhetSertifisering ISO 27001/WLA SCS (selskapets styringssystem for informasjonssikkerhet)
PersonvernRetningslinje for behandling av personopplysninger med tilhørende complianceprogram
Åpenhet og interessentdialogRetningslinje for praktisering av åpenhet og offentlighet
KampfiksingRetningslinje forebygge og avdekke kampfiksing
Etisk markedsopptredenSikkerhetsinstruks NT. En egen retningslinje for etisk markedsopptreden er under arbeid

Alle områdene under forretningsetikk har til felles at de er omgitt av et rammeverk som består av tre hovedelementer for å sikre styring og kontroll:  

  • Styrende dokumenter (tydelige skriftlige rutiner og prosedyrer) 
  • Opplæring (bevisstgjøring og kunnskap om riktig opptreden) 
  • Tekniske tiltak (bruk av ulike tekniske løsninger for å sikre etterlevelse) 

Økonomiske misligheter

Norsk Tipping har etablert en rekke kontroller for å avdekke misbruk av spillerkort mellom kunder. 1. mai ble det innført enda et viktig tiltak for å motvirke spillerkortmisbruk. Fra den dagen måtte kunder som ønsket å spille Multix og Belago gå igjennom en såkalt tonivåautentisering. Tidligere var det tilstrekkelig å bruke spillerkort og pinkode for å logge inn, men fra 1. mai var det ingen som fikk logget på uten en engangskode (OTP) som ble sendt til det registrerte telefonnummeret for kundeforholdet. I 2019 ble 413 kunder svartelistet som følge av brudd på kundeavtalen. Les mer om prosjektet her. 

 

Kommisjonærer og lokalinnehavere 

Selskapet har implementert flere kontrolltiltak for å avdekke misligheter blant kommisjonærer og deres ansatte. Tiltakene kan grovt kategoriseres innenfor områdene forebyggende, oppdagende og sanksjonerende, og omfatter alt fra avtaleverk (kontrakter og instrukser) til tekniske og oppsøkende kontrollmekanismerI 2019 ble det registrert 74 kritiske eksterne misligheter (avvik) hos kommisjonærer og lokalinnehavere. I 2018 var det 145 tilsvarende avvik. 

I alt 11 kommisjonærer fikk muntlig advarsel fra selskapet, mens tre kommisjonærer fikk skriftlig advarsel.  

Revisjoner

I 2019 ble det gjennomført fire eksterne sikkerhetsrevisjoner av kommisjonærer og lokalinnehavere som følge av mistanke om brudd på kommisjonærkontrakt med tilhørende sikkerhetsinstruks. 

Ledelsens årlige gjennomgang av selskapets risikostyring og internkontroll tar også for seg status og evalueringer av mislighetsområdet.  

Informasjonssikkerhet

Med godt over to millioner registrerte kunder totalt og mellom seks og sju milliarder årlige transaksjoner gjennom selskapets systemer, er informasjonssikkerhet et høyt prioritert område i selskapets virksomhet.

Det ble registrert 68 alvorlige avvik i 2019 i selskapets forretningskritiske prosesser. Avvikene kategoriseres basert på selskapets egendefinerte kriterier. Norsk Tippings oppetid i selskapets salgskanaler var i 2019 på 99,903 prosent.

Selskapet gjennomfører årlige risikobaserte revisjoner av leverandører som er direkte involvert i gjennomføringen av forretningskritiske prosesser (salg av spill, gjennomføring av trekninger og utbetaling av premie). Leverandørene blir revidert på arbeidet med informasjonssikkerhet, personvern, antikorrupsjon, samfunnsansvar, kvalitet og spillsikkerhet. I 2019 ble det ikke avdekket alvorlige avvik i tilknytning til revisjonene.

Norsk Tipping er sertifisert (PA1) i henhold til ISO/IEC 27001:2013 og WLA-SCS:2016 (World Lotteries Association Security Control Standard). Selskapet blir årlig sertifisert iht. disse standardene. Fokuset i standardene er å revidere om selskapets styringssystem for informasjonssikkerhet er tilfredsstillende og hensiktsmessig. I tillegg omfatter standardene til sammen 248 sikkerhetskontroller som er implementert som del av selskapets virksomhet. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik relatert til sikkerhetssertifiseringene.

Personvern

Selskapets kunder og ansatte skal kunne være sikre på at alle innhentede personopplysninger behandles på en måte som sikrer at ingen uvedkommende får innsyn eller at informasjonen kommer på avveie.

Det ble ikke avdekket vesentlige brudd på personvern i 2019. Det ble heller ikke meldt inn klager fra utenforstående relatert til datasikkerhet og personvern.

Selskapet har siden 2008 hatt eget personvernombud som har ansvar for å ivareta personverninteressene for både kunder og ansatte. Ombudet gir råd og veiledning om behandling av personopplysninger slik at de blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Det nye europeiske regelverket som trådte i kraft i 2018 (General Data Protection Regulation, GDPR) skal bidra til bedre rettigheter for den registrerte (kunden), strengere krav til samtykke før innhenting av opplysninger og krav til brukervennlig informasjon til kunden om behandlingen av de innhentede opplysninger. Det er også innført strengere krav til sletting av kundedata.

Norsk Tipping har implementert føringene som følger av GDPR. Det er også etablert et eget compliance-program, i tillegg til en retningslinje for behandling av personopplysninger som styrende rammeverk for området.

Kampfiksing

Norsk Tippings tilnærming til området dreier seg om å bidra til å forebygge kampfiksing i tilknytning til norsk idrett, samtidig som selskapet skal ha etablerte rutiner og kontroller på plass for å bidra til å avdekke forsøk på misbruk av selskapets systemer.

Lotteritilsynet er ansvarlig for den nasjonale kampfiksingsenheten som skal kartlegge og forebygge kampfiksing i Norge. Norsk Tipping utleverer informasjon om mistenkelig spilleaktivitet på selskapets spillobjekter til Lotteritilsynet. Selskapet bidrar også dersom kampfiksingsenheten etterspør informasjon om konkrete spillobjekter.

Arbeidet med å forebygge og avdekke kampfiksing reguleres av selskapets retningslinjer, rutiner og etablerte kontrollmekanismer, blant annet gjennom avviksmøter som avholdes annenhver uke.

Hvitvasking og terrorfinansiering

I oktober 2018 trådte lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i kraft. Norsk Tipping har lenge hatt tiltak og kontroller på plass for å hindre hvitvasking i tilknytning til selskapets virksomhet og operasjon.

For å sikre etterlevelse av lovverket har selskapet etablert et eget compliance-program. Compliance-programmet er forankret i selskapets styre og innebærer at selskapet har etablert en rekke tiltak for å sikre god risikostyring og internkontroll.

Alle operatører hos kommisjonærene skal gjennomføre e-læring hvor hvitvasking ble tatt med som tema fra 2019.

Det ble i 2019 gjennomført gransking av 122 saker hvor det var mistanke om hvitvasking. Av disse ble 18 saker rapportert til Økokrim.

Etisk markedsopptreden

Som enerettshaver på spillmarkedet, har Norsk Tipping en høy grad av bevissthet rundt at selskapet skal utøve god forretningsskikk etter aksepterte forretningsmessige prinsipper.

Det er ikke initiert rettslige skritt mot selskapet på bakgrunn av brudd på god forretningsskikk eller uetisk markedsopptreden.

Antikorrupsjon

Overordnet tilnærming, styrende dokumenter og tiltak

Forventningene til statlige selskapers antikorrupsjonsarbeid er svært eksplisitte.

Norsk Tipping har nulltoleranse for korrupsjon. Selskapet håndterer årlig en pengestrøm som beløper seg til milliarder, i tillegg til at selskapet har en omfattende portefølje av leverandører i både Norge og verden for øvrig. Selskapet er derfor svært bevisst på sitt ansvar for å ha et solid rammeverk som blant annet inkluderer styrende dokumenter og relevante kontroller for å sikre at det ikke forekommer korrupsjon eller interne misligheter i tilknytning til Norsk Tippings virksomhet.

Selskapet har et helhetlig antikorrupsjonsprogram som omfatter alle relevante deler av virksomheten. Programmet skal sikre at selskapet har god risikostyring og internkontroll. Arbeidet med antikorrupsjon i Norsk Tipping dreier seg om å sette temaet på dagsorden på tvers av organisasjonen, og skape bevissthet om hvor det er risiko for å bli utsatt for og/eller medvirke til korrupsjon.

Selskapets etiske retningslinjer er utgangspunktet for antikorrupsjonsprogrammet. De etiske retningslinjene vedtas av styret. Området reguleres også av andre styrende dokumenter, eksempelvis «Retningslinje antikorrupsjon og interne misligheter». Antikorrupsjon omhandles også i Norsk Tippings etiske retningslinjer for leverandører og tilsvarende dokument tilpasset samarbeidspartnere. De etiske retningslinjene legges ved alle avtaler.

Alle selskapets prosesser er vurdert med hensyn til antikorrupsjon. Mangel på kjennskap til og etterlevelse av interne og eksterne føringer anses å ha høyest risiko av selskapets risikoområder.

Det er også etablert en ekstern varslingskanal hvor selskapets leverandører, ansatte eller andre som har en relasjon til selskapet kan melde fra dersom man blir oppmerksom på kritikkverdige forhold knyttet til Norsk Tippings virksomhet.

Det er ikke registrert hendelser relatert til korrupsjon og interne misligheter i 2019. Selskapets compliance-program inneholder en rekke forebyggende og oppdagende tiltak som gjennomføres periodisk. Dette inkluderer blant annet: Risikovurderinger, kontroll av regnskap og leverandørregister, bakgrunnssjekk av nøkkelpersoner, etc.

Klima og miljø

Overordnet tilnærming, styrende dokumenter og tiltak

Norsk Tipping skal ha oversikt over og håndtere sin påvirkning på klima og miljø. Selskapet skal jobbe målrettet med å redusere sitt fotavtrykk, og har som målsetting at det totale klimautslippet skal reduseres fra år til år.

Området omfattes av følgende styrende dokumenter: Policy for samfunnsansvar, policy for innkjøp, retningslinje for klima og miljø og etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere/sponsorater.

Selskapet reduserte sitt klimautslipp med 10 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Mye av reduksjonen skyldes at det i 2018 og 2019 ble iverksatt flere effektive og målrettede tiltak, blant annet innenfor strømforbruk og avfallshåndtering.

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Tonn CO2
1
Scope 1
Bensin243673,01125 Kg CO2/liter73,38
Diesel258943,22644 kg CO2/liter83,55
Sum scope 1156,92
1
Scope 2
Elektrisk1302350,119 kg CO2/kWh611,33
Fjernvarme51372550,116 kg CO2/kWh15,11
Sum scope 2626,44
1
Scope 3
Restavfall (uten emballasjeplast)14000,55 CO2/kg0,77
CO2-utslipp fra flyreiser1301 tonn130
Sum scope 3130,77
1
Totalt CO2-utslipp914,13

Norsk Tipping er Miljøfyrtårnsertifisert. Sertifikatet ble utstedt i 2018 og skal fornyes i 2021. Selskapet er sertifisert i henhold til felleskriterier, kriterier for byggeier, siden selskapet eier sine egne lokaler, og utvalgte kriterier innen kategorien restaurant siden selskapet drifter sin egen kantine.

I 2019 ble selskapets pappkopper fjernet og erstattet med porselenskopper. Med et forbruk på over 40 000 kopper i året, vil tiltaket på sikt ha en stor påvirkning på selskapets klimaavtrykk.

Et annet prioritert område i 2019 var arbeidet med å stille gode og relevante krav til klima- og miljøavtrykk i forbindelse med selskapets anskaffelser. Tverrfaglig samarbeid mellom ansvarlige for anskaffelser og ressurser fra selskapets samfunnsansvarsenhet sikret god forankring i arbeidet.

Det ble også iverksatt øvrige tiltak for å håndtere selskapets fotavtrykk i 2019, blant annet i tilknytning til reduksjon av selskapets totale forbruk.

Menneskerettigheter

Overordnet tilnærming, styrende dokumenter og tiltak

Norsk Tipping har en global leverandørkjede. Arbeidet med å forebygge brudd på menneskerettigheter tar utgangspunkt i internasjonale retningslinjer, styrende dokumenter og en risikobasert tilnærming.

Det overordnede målet med arbeidet er at det ikke skal forekomme brudd på menneskerettighetene i tilknytning til Norsk Tippings virksomhet.

Norsk Tipping anser at ansvaret for å ivareta menneskerettighetshensyn i tilknytning til selskapets drift er mest vesentlig og relevant i forbindelse med anskaffelser av varer og tjenester, og i relasjonene til samarbeidspartnere og sponsorater.

En viktig del av arbeidet er aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger gjennomføres som et samarbeid mellom ansvarlige for anskaffelser og fagressurser innen samfunnsansvar, og bygger på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger og pilar 2 i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter – selskapers ansvar for å respektere menneskerettighetene.

I de etiske retningslinjene som legges ved i alle avtaler med både leverandører og samarbeidspartnere/sponsorater, stiller selskapet krav til om at aktørene opererer i tråd med blant annet menneskerettighetene og ILOs kjernekonvensjoner.

Norsk Tipping handlet i 2019 varer og tjenester for cirka 1,43 mrd.kr. Eksempler på hva selskapet handler inn er spillsystemer, IT infrastruktur, spillterminaler, kommunikasjon, profesjonelle tjenester, ID- og betalingstjenester, markedsføringsmateriell og -tjenester, og tv-produksjon. Omtrent 82 prosent av selskapets innkjøp foretas hos norske leverandører.

I 2019 ble det iverksatt et tverrfaglig arbeid for å etablere prosesser for ivaretakelse av samfunnsansvar i anskaffelser. Målsettingen var å implementere mekanismer for å ivareta samfunnshensyn i hele anskaffelsesprosessen, fra anbudsutlysning og kravstilling til leverandøroppfølging. Oppfølgingen av leverandørene i etterkant av avtaleinngåelse tar utgangspunkt i iboende risiko og nettorisiko hvor samfunnshensyn som klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er med som elementer i risikovurderingen.

Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avtaler inngås derfor etter forutgående konkurranse.

Selskapet mottok i 2019 ingen KOFA-klager.

Like muligheter

Overordnet tilnærming, styrende dokumenter og tiltak

I Norsk Tipping skal alle ha like muligheter – det er selskapets ambisjon. Selskapet skal derfor iverksette relevante initiativ for å bedre kjønnsbalansen og sørge for like muligheter i egen virksomhet. Norsk Tipping skal også være en pådriver for at selskapets samarbeidspartnere setter temaet på dagsorden i sin virksomhet.

Gjennom en kartlegging og analyse av selskapets likestillingsarbeid, gjennomført i samarbeid med Likestillingssenteret, ble det avdekket noen forbedringsområder selskapet kunne ta tak i for å bidra til målet om like muligheter for alle ansatte. Dette gjaldt blant annet hvordan selskapet speiler og tar hensyn til mangfold og likestilling både i styrende dokumenter, rekrutteringsprosesser og lederutvikling.

På bakgrunn av funnene er det etablert målsettinger på selskapsnivå for bedret kjønnsbalanse med tilhørende KPI-er og konkrete tiltak. Dette gjelder for eksempel konkrete målsettinger for kvinneandel både for ledere og totalt i selskapet, og måling av «Opplevd like muligheter».

Norsk Tipping deltar i målingen SHE Index, som måler kjønnsbalanse for næringslivet. Her oppnådde selskapet 76 poeng (av 100 mulige) og endte på 32. plass av 98 bedrifter. Selskapet vil benytte denne indeksen som benchmark og har ambisjon om å være blant topp 10 innen utgangen av 2022. For å lykkes med målsettingene om bedret kjønnsbalanse er det identifisert konkrete tiltak som for eksempel oppdaterte føringer for rekrutteringsprosessen.

Et av områdene selskapet har viet mye tid og oppmerksomhet de siste årene, er likestilling i idretten. Disse initiativene er videreført i 2019. Dette gjelder for eksempel hvordan vi dedikerer midler i våre sponsoravtaler, og med særlig fokus på like utviklingsmuligheter for begge kjønn. I tillegg skal det innarbeides en «like muligheter-klausul» i samarbeidsavtaler med organisasjoner innen idrett, kultur, humanitært og øvrige områder innen frivilligheten som Norsk Tipping samarbeider med.

I 2019 er det også etablert nye initiativ innenfor kulturfeltet. Sammen med Talent Norge og Norsk Filminstitutt er det gjennomført et ettårig utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere, som har gitt svært gode resultater. På slutten av 2019 ble det derfor igangsatt ytterligere et prosjekt i samarbeid med Talent Norge og Den Norske Opera og Ballett for å løfte kvinnelige koreografer.

Les mer om selskapets engasjement for like muligheter i frivilligheten i  Samarbeidspartnere.

Første prosjekt i initiativet Mangfold med muligheter i Mjøsregionen ble avsluttet i 2019, og nytt prosjekt er under planlegging. Les mer i  Medarbeidere.