Noter

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk med de tilpasninger som er en følge av Norsk Tippings særskilte karakter i henhold til lov om pengespill m.v. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven).Norsk Tipping AS er underlagt pengespilloven. Loven bestemmer at et statlig aksjeselskap, hvor staten eier alle aksjene, skal være spillselskap. Det er Kulturdepartementet som fastsetter vedtektene, oppnevner styret og gir instruks til styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål og retningslinjer. Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering og forvaltning av selskapet, og skal bl.a. påse at registrering og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Vedtektene fastsetter Kulturdepartementets særskilte instruksjonsrett til selskapet utover ordinær styring gjennom generalforsamling.

Konsolidering
Norsk Tippings datterselskaper har ikke betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. I tråd med regnskapsloven §3-8 er det derfor ikke utarbeidet konsernregnskap.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld. Det er først og fremst verdsettelse av fysiske og immaterielle eiendeler og tilhørende avskrivninger som påvirkes av anvendte forutsetninger om økonomisk levetid. I tillegg er det foretatt vurderinger av eventuelle usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i forbindelse med regnskapsavslutningen i henhold til god regnskapsskikk. Ledelsen er ikke kjent med vesentlig usikkerhet knyttet til regnskapet og balanseførte verdier.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Driftsinntekter, premier og provisjoner
Som spillinntekter regnes spillernes brutto innsatsbeløp. For spill på spillterminaler (Belago og Multix) og nettbaserte spill vil spillerne normalt gjennomføre flere spill i samme spillsesjon med gjenspill av eventuelle premier. Hvert enkelt spill (innsats med påfølgende trekning og eventuelt utbetaling av premie) anses regnskapsmessig som egne transaksjoner uavhengig av spillsesjoner.

Bokføringen av spillinntekter og tilhørende premier og provisjoner korresponderer ikke fullt ut med kalenderåret men følger kalenderens ukesinndeling. I 2019 omfatter spillrelaterte inntekter og kostnader 52 spilleomganger/ uker. Spillinnsatsene med tilhørende forventet premieandel for flerukesspill er periodisert på hver av de gjeldende omgangene/ukene. Provisjonen er tilsvarende avgrenset.

Inntekter fra øvrig salg resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Skatt
Selskapet er unntatt fra beskatning.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Forskning og utvikling
Selskapet følger unntaksregelen i regnskapsloven §5-6 for kostnadsføring av utgifter knyttet til grunnleggende forskning og utvikling. Selskapet har i liten grad denne type aktiviteter. Egen tilvirkning av immaterielle eiendeler behandles som varige driftsmidler.

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer balanseføres og nedskrives etter forventet levetid. Dersom virkelig verdi av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til virkelig verdi. Virkelig verdi er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere, enten direkte eller som forutsetning for selskapets øvrige kontantstrømmer.

Selskapets utviklingsaktiviteter knyttet til egenutvikling av programvare, spillkonsepter, distribusjonskanaler og systemer vurderes ihht NRS 19 immaterielle eiendeler. Utviklingsaktiviteter som tilfredsstiller kriteriene balanseføres og avskrives over forventet økonomisk levetid.

Datterselskap/tilknyttede selskap
Datterselskap og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Investeringene nedskrives til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap og tilknyttede selskap er inntektsført samme år som det er vedtatt i selskapenes generalforsamling.

Varebeholdninger
Selskapets varelager er begrenset. Varelager verdsettes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering.

Fordringer
Kommisjonærfordringer, kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

Pensjoner
Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsordninger som vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Selskapet benytter seg av korridormetoden for regnskapsføring av effekter av pensjonsforutsetningene. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 % ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Merverdiavgift
Norsk Tipping AS sin ordinære virksomhet er unntatt fra merverdiavgift ihht merverdiavgiftsloven §5b første ledd nr.6. Kostnader og investeringer er som hovedregel inkludert mva.

Hendelser etter balansedagen
Etter at regnskapet ble avlagt av styret 5. mars 2020 har det brutt ut koronavirus i Norge. Som følge av dette har selskapet valgt å avlegge nytt årsregnskap med korrigert disponering av årsresultatet.

Selskapet har iverksatt nødvendige tiltak for sikre drift og selskapets eiendeler. Utbruddet har ikke konsekvenser for den regnskapsmessige vurderingen av øvrige regnskapsposter.

Selskapets virksomhetsområder er fordelt etter spillkategori basert på grunnleggende egenskaper ved spillene.

Spillintekter per virksomhetsområde

Beløp i mill. kr.20192018
Lotterispill10 56410 521
Sportsspill3 7973 556
Skrapespill1 0511 121
Terminalspill6 8249 029
Nettbaserte spill18 03013 895
Totale spillinntekter40 26738 122

Netto spillinntekter per virksomhetsområde (spillinnsatser fratrukkket premieandeler)

Beløp i mill. kr.20192018
Lotterispill5 2665 214
Sportsspill947906
Skrapespill458496
Terminalspill503692
Nettbaserte spill981835
Totale netto spillinntekter8 1558 142

Spillinntektene omfatter kalenderukene 1-52 i 2019 (31. desember 2018- 29. desember 2019). Selskapets virksomhet er rettet mot det norske markedet. Det er ingen naturlige geografiske markedsinndelinger.

Beløp i mill. kr.20192018
Lønn og honorarer323303
Arbeidsgiveravgift5149
Pensjonskostnader6053
Andre sosiale tiltak69
Totalt440414
Naturalytelser78

Ytelser til ledende ansatte i 2019

Beløp i tusen kr.Adm. dir.Styret
Lønn og honorarer2 7441 518
Andre godtgjørelser30
Pensjonskostnader427

Selskapets toppledergruppe består av seks avdelingsdirektører i tillegg til  administrerende direktør.  Gjeldende årslønn for direktørgruppen ligger i intervallet 1,2 millioner kroner til  1,8 millioner kroner med et gjennomsnitt på 1,5 millioner kroner.

Styret fastsetter administrerende direktørs lønn og øvrige betingelser, mens Kulturdepartementet fastsetter honorarene til styret.

Det er ikke inngått særskilte avtaler om pensjon med administrerende direktør utover de generelle betingelser som gjelder for alle ansatte.

Ved ufrivillig fratreden er det avtalt etterlønn på inntil 6 månedslønner dersom annet ikke avtales særskilt.

Det foreligger ingen avtaler om særskilt godtgjørelse ved fratredelse eller lignende for øvrige ansatte i Norsk Tipping AS.

Selskapet har avtaler om alderspensjon med totalt fem nåværende ansatte og fire tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G som sikrer 66 prosent av lønn fra 67 år og andre tilleggsytelser. Denne ordningen er lukket og det inngås ikke  tilsvarende avtaler ved nye ansettelser. Se for øvrig ufonderte pensjonsordninger i note 16.

Selskapets fonderte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Gjeldende honorarsats til styret

Styrelederkr 258 100
Nestlederkr 165 700
Styremedlemkr 141 200
Fast møtende 1. varamedlemkr 92 300
Leder revisjonsutvalgkr 57 800
Medlem revisjonsutvalgkr 40 000
Leder kompensasjonsutvalgkr 15 500
Medlem kompensasjonsutvalgkr 7 200

Vararepresentanter godtgjøres med kr 7 800 pr. fremmøte.

Det er ingen bonusordninger i selskapet, verken for ledere eller øvrige ansatte.

Antall årsverk i 2019 var 430, mens det i 2018 var 426.

Selskapet yter boliglån til ansatte med samme betingelser som Statens Pensjonskasse. I tillegg kan ansatte søke om kortsiktige lån på inntil 4 månedslønner. Se note 8 og 11. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm. dir, styreleder eller andre nærstående.

Revisor, beløp i tusen kr20192018
Ordinær revisjon379369
Andre attestasjonstjenester78
Skatterådgivning00
Andre tjenester5830
Totalt444407
Beløp i mill. kr.20192018
Drift av anlegg og maskiner435472
Telekommunikasjon2727
Reklame297324
Samarbeidsavtaler, profilering og informasjon10093
Kostnader til Lotteri- og stiftelsestilsynet3940
Konsulentbistand og honorarer8348
Distribusjon og fraktkostnader3948
Trykksaker og rekvisita3638
Tjenester tilknyttet spillerkort, ID- og betalingsløsninger175184
TV- produksjon2541
Øvrige kostnader5962
Totalt andre driftskostnader1 3151 379

Finansinntekter

Beløp i mill. kr.20192018
Renteinntekter5737
Andre finansinntekter110
Finansinntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper00
Kursgevinst1818
Totale finansinntekter8655

Finanskostnader

20192018
Beløp i mill. kr.
Rentekostnader10
Andre finanskostnader00
Kurstap134
Totale finanskostnader145

Selskapet har konti i NOK, EUR, SEK og USD. Innestående på valutakonti er normalt begrenset i forhold til behov knyttet til løpende drift. Premietransaksjoner i spill som avholdes i samarbeid med øvrige regulerte spilltilbydere (Vikinglotto, Eurojackpot) gjennomføres i EUR og medfører at selskapet i perioder kan ha større beholdning av EUR.

I henhold til selskapets vedtekter overføres fri likviditet utover 2,5 prosent av netto spillinntekter foregående år hver måned til selskapets kontolån til statskassen i Norges Bank. Rentebetingelsene for innskuddet følger statens foliorente for innskudd.

Varige driftsmidler

Beløp i mill. kr.KunstKjøretøyMaskiner, utstyr
og inventar
Tomter, byggTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.2019111 7064782 188
Avgang i året--00
Tilgang i året-16723
Anskaffelseskost pr 31.12.2019111 7224852 210
Akk. av- og nedskrivninger-11 6193121 932
Bokført verdi pr 31.12.20191-103173278
1
Årets avskrivning--10124125
1
Avskrivningsplan (lineær)Ingen avskr.5 år3–6 år10–25 år

Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.

Immaterielle eiendeler

IT- infrastrukturSpill og spill-
applikasjoner
Distribusjons-
kanaler
AvtalerTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.201929118032812811
Avgang i året-
Tilgang i året--2-2
Anskaffelseskost pr 31.12.201929118033012813
Akk. av- og nedskrivninger25117832412764
Bokført verdi pr 31.12.20194036049
1
Årets avskrivning44811164
1
Avskrivningsplan (lineær)5 år3-7 år5-7 år3 år

Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører. Det forventes at samlet inntjening av pågående utviklingsprosjekter minst motsvarer medgåtte samlede utgifter. Kostnadene som knytter seg til lønn og andre personalkostnader til ansatte direkte engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.

Av- og nedskrivninger

20192018
Immaterielle eiendeler6447
Driftsmidler125136
Totale avskrivninger189183
Beløp i mill. kr.Anskaffet i årForretn. kontorEierandelStemmeandelKostpris på aksjepostenBokført verdi
Datterselskaper
Norske Spill AS2009Hamar100 %100 %11
Sum datterselskaper11
1
Tilknyttede selskaper
Buypass AS2006/2009/2011Oslo50 %50 %3232
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS2018Hamar25 %25 %11
Sum tilknyttede selskaper3434
Totalt3434

I henhold til regnskapslovens § 3-8 andre ledd er selskapet ikke konsolidert inn i Norsk Tipping AS sitt regnskap. Begrunnelsen for å utelate selskapene fra konsolidering er at de ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Årsregnskapet for Norske Spill AS er ikke avlagt.

Årsregnskapet for Buypass er ikke avlagt. Det foreløpige konsernregnskapet for Buypass AS viser et overskudd på 24 mill.kr og en egenkapital på 219 mill. kr. Utbytte på 10,55 mill. kr ble inntektsført i 2019.

Selskapet Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS ble stiftet 1.10.2018. Selskapet er etablert som et joint venture i samarbeid med tre andre statlige spillselskap. Selskapet hadde i 2018 et overskudd på 1,3mill.kr og en egenkapital på 6,1 mill.kr

Beløp i mill. kr.20192018
Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern00
Kortsiktig gjeld til tilknyttet selskap1615
Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern00
Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap00

Transaksjoner med nærstående parter

Beløp i mill. kr.20192018
Buypass AS (tilknyttet selskap)187192
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS81
Totalt195193

Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til betalingstransaksjoner og identifisering knyttet til spillerkortet.Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.

Beløp i mill. kr.20192018
Langsiktige lån til ansatte*)1521
Øvrige fordringer2626
Totalt4147

*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.

Varelager består av innkjøpte varer til selskapets kantine. Øvrige beholdninger av rekvisita og driftsmateriell kostnadsføres løpende.

Norsk Tipping AS foretar ukentlige etterskuddsvise oppgjør med kommisjonærene ved autogirotrekk.  Fordringene er i stor grad sikret gjennom depositum og garantier fra kommisjonærene

Andre fordringer består av forskuddsbetalte/periodiserte kostnader og øvrige kundefordringer med forfall kortere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Beløp i mill. kr.20192018
Kundefordringer53
Forskuddsbetalte kostnader5432
Personallån/ lønnsforskudd *)77
Øvrige kortsiktige fordringer6444
Totalt13086

*) Personallån/ lønnsforskudd til ansatte har løpetid inntil 4 år. Rentefordel blir fordelsbeskattet.

Norsk Tippings aksjekapital består av 3 aksjer, hver av dem pålydende kr 50 000.

Staten v/ Kulturdepartementet eier 100 prosent av aksjene.

I henhold til pengespilloven og retningslinjer fra Kulturdepartementet har selskapet et investeringsfond. Investeringsfondet inngår i opptjent egenkapital på linje med annen egenkapital.

Beløp i mill. kr.AksjekapitalBundet egenkapitalfondInvesteringsfondAnnen egenkapitalSum
Egenkapital pr 31.12.20180,151509205364
1
Årets endring i egenkapital:
Tilført fra årets overskudd5 6765 676
1
Årets overføringer til overskuddsmottakerne-5 545-5 545
1
Samlet bevegelse i regnskapsåret131131
1
Egenkapital per 31.12.20190,151509337496
Beløp i mill. kr.20192018
Depositum kommisjonærer3029
Bonuspotter knyttet til spillene9083
Skyldig feriepenger3433
Gjeld spillerkonti303308
Periodiseringer7451
Totalt531504

Restoverskudd og disponeringer tilsvarer årets overskuddsdisponering fratrukket forskuddsutbetalinger/ disponeringer til overskuddsmottakerne basert på opptjent overskudd gjennom året.

Forskuddsutbetalinger og disponeringer til overskuddsmottakerne

Beløp i mill. kr.20192018
Helse- og rehabiliteringsformål104101
Bingoentreprenørenes overskuddsformål3733
Grasrotmottakere458419
Idrettsformål749753
Kulturformål150
Regjeringens gave til DNTs jubileum015
Totalt1 3631 320

Restoverskudd til utbetaling

Beløp i mill. kr.20192018
Årets overskuddsdisponering5 5455 523
Forskuddsutbetalinger1 3631 320
Totalt4 1824 203

Norsk Tipping AS har både fonderte (finansiert via fiktive fond i Statens Pensjonskasse – SPK) og ufonderte pensjonsordninger. De fonderte pensjonsordningene administreres av SPK, se nærmere beskrivelse av ordningen nedenfor. De ufonderte ordningene gjelder alderspensjonsavtaler for ansatte og tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G, samt to pensjonsavtaler for tidligere ledende ansatte.

I tillegg har selskapet ved enkelte anledninger inngått avtaler om driftspensjon med enkeltansatte ved fratreden som følge av organisasjonsmessige endringer.

Statens Pensjonskasse
Beskrivelse av ordningen:
Norsk Tipping AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen omfatter ytelser etter lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven). Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. I tillegg gjelder beregningen for ytelser fra 62 år etter AFP-ordning for statlig sektor. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Selskapets andel av premien kostnadsføres løpende under lønns- og personalkostnader.

Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelser for SPKs pensjonsordning skjer etter aktuarmessige prinsipper. Ordningen er ikke fondsbasert, men basert på en simulert forvaltning av pensjonsmidler («fiktive fond») som om midlene var plassert i statsobligasjoner. Utbetalingen av pensjoner er garantert av staten (pensjonsloven § 1). Pensjonsordningen kan ikke flyttes på samme måte som en privat pensjonsordning, og denne beregningen forutsetter at ordningen videreføres i SPK. I simuleringen legges det til grunn at obligasjonene holdes til utløpstidspunkt. Pensjonsmidlene verdsettes derfor til bokført verdi.

Fonderte pensjonsordninger

Pensjonskostnad

Beløp i mill. kr.20192018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening4646
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen2118
Avkastning på pensjonsmidler-22-20
Ansattes egenandel til pensjonsordningen-6-6
Administrasjonskostnader11
Netto pensjonskostnad før amortisering3940
1
Resultatført virkning av estimatavvik1211
Periodisert arbeidsgiveravgift 1)88
1
Netto pensjonskostnad fonderte pensjonsordninger6059
1
Antall yrkesaktive med i beregningen437430

1) Arbeidsgiveravgift er netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse multiplisert med gjeldende prosent for arbeidsgiveravgift. Netto aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet i balansen inkluderer arbeidsgiveravgift.

Pensjonsforpliktelse

Beløp i mill. kr.31.12.201931.12.2018
Beregnede pensjonsforpliktelser906842
Arbeidsgiveravgift5247
Pensjonsmidler (til markedsverdi)-540-507
Netto påløpt pensjonsforpliktelse418382
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-310-288
Netto pensjonsforpliktelser10894

Økonomiske forutsetninger:

Beløp i mill. kr. 2019 2018
Diskonteringsrente1,80 %2,60 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,20 %4,30 %
Forventet lønnsregulering2,25 %2,75 %
Forventet G-regulering2,00 %2,50 %

Som økonomiske forutsetningerer NRS(V) Pensjonsforutsetninger (september 2019) lagt til grunn. Endringene i forutsetningene fra beregningstidspunktet til balansedagen vurderes ikke å ha vesentlig effekt på regnskapet.

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningene er basert på dødelighetforutsetninger etter K2013.

Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon

Selskapet har ufonderte pensjonsavtaler som nevnt i note 2, samt avtaler med  enkelteansatte om driftspensjon i forbindelse med fratreden i selskapet.  Avtalen om driftspensjon gir rett til 66% av lønn inntil fylte 67år.

Beløp i mill. kr.Ufonderte avtalerDriftspensjon
Avsetning per 01.01560,7
Ny avsetning/kostnad i perioden50,6
Utbetalt i 201920,4
Forpliktelse per 31.12580,9

Avsetning/kostnad i perioden er i sin helhet belastet regnskapet for 2019.

Samlede pensjonsforpliktelser

Beløp i mill. kr.20192018
Ufonderte pensjonsordninger5856
Fonderte pensjonsordninger10894
Driftspensjon11
Totale pensjonsforpliktelser167151

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet skattetrekk med 20,05 mill. kr. Overskuddslikviditet overføres månedlig til kontolån til Staten i Norges Bank. Dette er klassifisert som bankinnskudd.Saldo på kontolån til staten pr 31.12.2019 er 4 672 mill. kr.