Overskudd

5 676 millioner kroner er overskuddet som ble skapt av Norsk Tippings spillere i 2019.

Direkte omregnet betyr dette at det hver dag skal fordeles drøyt 15 millioner kroner til gode formål spredt ut over hele landet.

Overskuddet fra Norsk Tipping har vokst betydelig i de seneste ti årene. Årsresultatet er økt fra 3,5 milliarder kroner i 2010, til 5,7 milliarder kroner i 2019. Dette er en vekst på hele 59 prosent, og representerer en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,7 prosent. Veksten har skjedd i en periode hvor konkurransen fra uregulerte aktører er blitt sterkere, samtidig som Norsk Tippings ansvarlighetsrammeverk er blitt stadig mer omfattende og solid (les mer i Ansvarlig spillvirksomhet).

Det er Pengespilloven som regulerer hvordan overskuddet fra selskapet skal fordeles:

697

millioner kroner

Grasrotandelen i 2019
Grasrotandelen  gir spillerne mulighet til å velge en organisasjon som får tildelt en andel tilsvarende sju prosent av spilleinnsatsen.

Grasrotandelen 10 år

Det var flere gode grunner til å feire Grasrotandelen i 2019. I tillegg til at den totale grasrotutbetalingen på nærmere 700 millioner kroner var ny rekord, fylte ordningen 10 år 1. mars. Totalt har nærmere 4,5 milliarder kroner blitt generert fra grasrotgiverne, Norsk Tippings spillere som har valgt seg grasrotmottaker, til instrumenter, uniformer, drakter, baller, vaffeljern eller andre formål grasrotmottakerne ønsket å benytte pengene til.  Slikt blir det mye aktivitet og god stemning av.

Beveg pekeren over diagrammet for å se detaljert informasjon.

55

millioner kroner

Bingoentreprenørenes overskuddsformål
Bingoentreprenørenes overskuddsformål  mottar overskuddet fra Belago (terminalspill i bingohaller).

15

millioner kroner

Tiltak mot spilleavhengighet
Tiltak mot spilleavhengighet  tildeles midler fra Kulturdepartementet. Dette finansieres gjennom overskudd fra Norsk Tipping.

Etter at disse postene er trukket fra, fordeles resten av overskuddet etter  tippenøkkelen. Totalt fordeles 4 777 millioner kroner via tippenøkkelen i 2019. Disse fordeles slik:

306

millioner kroner

Helse- og rehabiliteringsformål
Dette utgjør 6,4%

Etter at andelen som går til helse- og rehabilitering er trukket ut, fordeles resten etter følgende nøkkel:

2 861

millioner kroner
til idrettsformål.
Dette utgjør 64%.

805

millioner kroner
til kulturformål.
Dette utgjør 18%.

805

millioner kroner
til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.
Dette utgjør 18%.

Som følge av koronautbruddet, er det større usikkerhet enn normalt om overskuddsutviklingen for det kommende året. For å motvirke deler av en mulig reduksjon i overføringene til overskuddsformålene i 2021, er det derfor overført 131 millioner kroner til annen egenkapital.

Flerbruksanlegg, korps og spikkekniver

Det er et stort spenn i hva overskuddet fra Norsk Tipping går til. Mye går til anlegg innenfor idrett, kultur og friluftsliv. Men det går også til aktivitet. Til alt fra idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner, kor og korps, til sportsfiskeforeninger. Blant mye annet. Alt gjennom en rekke forskjellige tilskuddsordninger der pengene er hentet fra spillemidler. For eksempel til husflidslag.

På Tysnes, en øykommune i Sunnhordland sør for Bergen, har husflidslaget kjøpt inn symaskin, strikkepinner, spikkekniver, maling og annet utstyr. På to år har barnegruppen økt fra fem til 24 medlemmer på grunn av bedre tilbud om aktiviteter. Dette kommer mye på grunn av frifondsmidler, som i 2019 var på rundt 5500 kroner for husflidslaget på Tysnes. Det kan dermed ha et variert tilbud til barn og unge uten at det skal koste barnefamiliene mye penger.

Husflidslag utgjør en liten del av alle de små og store organisasjonene som får penger fra spillemidlene gjennom ulike ordninger. For husflidslagene dreide det seg samlet om rundt én million kroner i frifondsmidler i 2019. Dette er penger som hvert enkelt lag kan søke på til prosjekter om minst en tredel av medlemmene er under 26 år.

Frifondsmidler gjelder også innenfor teater og musikk. I tillegg finnes det en rekke ulike ordninger innenfor et bredt felt med aktiviteter. Noen eksempler er instrumentfond for korps, utviklingsmidler for bibliotek, sikringsmidler til museum og lokale aktivitetsmidler til idrettslag.

Verdiskaping og kostnadseffektivitet

Beveg pekeren over diagrammet for å se detaljert informasjon.

Norsk Tipping skal ha effektiv drift. Ambisjonen er nedfelt både i selskapets vedtekter og i Regjeringens eierskapsmelding (Meld. St. 8 (2019 –2020) Statens direkte eierskap i selskaper Bærekraftig verdiskaping). Det er en god og nødvendig, men krevende ambisjon. Øvelsen krever god balanse i skjæringspunktet mellom samfunnsoppdraget selskapet er gitt, og den harde konkurransen i markedet.

Stortingsbehandlingen av spillmeldingen «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» i 2017 legger tydelige føringer for virksomhetens innretning. Stortingsbehandlingen tydeliggjorde målene med pengespillpolitikken, hvor det er hensynet til ansvarlig spill som veier tyngst.

At overskuddet fra pengespill i størst mulig grad skal gå til ideelle formål er et sekundært mål. Dette bekrefter Norsk Tippings samfunnsoppdrag og legger viktige føringer for området også i kommende perioder.

Norsk Tipping skal derfor først og fremst selge spill på en ansvarlig måte. Det er kostbart å både utvikle og iverksette de avanserte ansvarlighetstiltakene som kreves for å lykkes med dette. Verktøyene gjør også driften mer kompleks, og flere av tiltakene fører til redusert omsetning. I 2019 ble det innført ny pålogging på spillterminaler, noe som har medført bortfall av inntekter i størrelsesorden 150 millioner kroner. Tiltaket har som formål å redusere omgåelse av ansvarlighetsgrenser.

Samtidig er omgivelsene og markedet i rask endring. Konkurransen fra uregulerte aktører blir stadig hardere, og selskapet må videreutvikle og fornye både spillporteføljen og salgskanalene for å fortsatt oppleves som moderne og attraktiv. De uregulerte aktørene driver utstrakt kontakt med interessenter, slik at det skapes en usikkerhet rundt framtidig regulering av spillmarkedet. For å lykkes med kanaliseringsoppdraget må selskapet være synlig gjennom markedsføring, samtidig som selskapet må ha konkurransedyktige produkter. Konkurransen er skjerpende for selskapet, men medfører også høyere kostnader.

Den siste femårsperioden har både ansvarlig spill, produktutvikling og innovasjon krevd store ressurser. Samtidig har selskapet gjennomført et systematisk og krevende effektiviseringsarbeid, område for område. Fra 2015 til 2019 er kostnadsandelen av netto spillinntekter redusert fra 38,8 prosent til 31,3 prosent. Samtidig er driftskostnadene redusert med 255 millioner kroner, tilsvarende ni prosent, og selskapets overskudd har økt fra 4,5 milliarder kroner i 2015 til 5,7 milliarder i 2019.

Utviklingen tyder på at selskapet har hatt nødvendig innovasjon og utvikling for å oppnå positiv omsetningsutvikling, samtidig som kostnadseffektiviteten er bedret gjennom effektiviseringer og forbedringer av driften.