Note 11 – Andre fordringer

Andre fordringer består av forskuddsbetalte/periodiserte kostnader og øvrige kundefordringer med forfall kortere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Beløp i mill. kr.20192018
Kundefordringer53
Forskuddsbetalte kostnader5432
Personallån/ lønnsforskudd *)77
Øvrige kortsiktige fordringer6444
Totalt13086

*) Personallån/ lønnsforskudd til ansatte har løpetid inntil 4 år. Rentefordel blir fordelsbeskattet.