Note 13 – Egenkapital

I henhold til pengespilloven og retningslinjer fra Kulturdepartementet har selskapet et investeringsfond. Investeringsfondet inngår i opptjent egenkapital på linje med annen egenkapital.

Beløp i mill. kr.AksjekapitalBundet egenkapitalfondInvesteringsfondAnnen egenkapitalSum
Egenkapital pr 31.12.20180,151509205364
1
Årets endring i egenkapital:
Tilført fra årets overskudd5 6765 676
1
Årets overføringer til overskuddsmottakerne-5 545-5 545
1
Samlet bevegelse i regnskapsåret131131
1
Egenkapital per 31.12.20190,151509337496