Note 16 – Pensjonsforpliktelser

Norsk Tipping AS har både fonderte (finansiert via fiktive fond i Statens Pensjonskasse – SPK) og ufonderte pensjonsordninger. De fonderte pensjonsordningene administreres av SPK, se nærmere beskrivelse av ordningen nedenfor. De ufonderte ordningene gjelder alderspensjonsavtaler for ansatte og tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G, samt to pensjonsavtaler for tidligere ledende ansatte.

I tillegg har selskapet ved enkelte anledninger inngått avtaler om driftspensjon med enkeltansatte ved fratreden som følge av organisasjonsmessige endringer.

Statens Pensjonskasse
Beskrivelse av ordningen:
Norsk Tipping AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen omfatter ytelser etter lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven). Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. I tillegg gjelder beregningen for ytelser fra 62 år etter AFP-ordning for statlig sektor. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Selskapets andel av premien kostnadsføres løpende under lønns- og personalkostnader.

Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelser for SPKs pensjonsordning skjer etter aktuarmessige prinsipper. Ordningen er ikke fondsbasert, men basert på en simulert forvaltning av pensjonsmidler («fiktive fond») som om midlene var plassert i statsobligasjoner. Utbetalingen av pensjoner er garantert av staten (pensjonsloven § 1). Pensjonsordningen kan ikke flyttes på samme måte som en privat pensjonsordning, og denne beregningen forutsetter at ordningen videreføres i SPK. I simuleringen legges det til grunn at obligasjonene holdes til utløpstidspunkt. Pensjonsmidlene verdsettes derfor til bokført verdi.

Fonderte pensjonsordninger

Pensjonskostnad

Beløp i mill. kr.20192018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening4646
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen2118
Avkastning på pensjonsmidler-22-20
Ansattes egenandel til pensjonsordningen-6-6
Administrasjonskostnader11
Netto pensjonskostnad før amortisering3940
1
Resultatført virkning av estimatavvik1211
Periodisert arbeidsgiveravgift 1)88
1
Netto pensjonskostnad fonderte pensjonsordninger6059
1
Antall yrkesaktive med i beregningen437430

1) Arbeidsgiveravgift er netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse multiplisert med gjeldende prosent for arbeidsgiveravgift. Netto aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet i balansen inkluderer arbeidsgiveravgift.

Pensjonsforpliktelse

Beløp i mill. kr.31.12.201931.12.2018
Beregnede pensjonsforpliktelser906842
Arbeidsgiveravgift5247
Pensjonsmidler (til markedsverdi)-540-507
Netto påløpt pensjonsforpliktelse418382
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-310-288
Netto pensjonsforpliktelser10894

Økonomiske forutsetninger:

Beløp i mill. kr. 2019 2018
Diskonteringsrente1,80 %2,60 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,20 %4,30 %
Forventet lønnsregulering2,25 %2,75 %
Forventet G-regulering2,00 %2,50 %

Som økonomiske forutsetningerer NRS(V) Pensjonsforutsetninger (september 2019) lagt til grunn. Endringene i forutsetningene fra beregningstidspunktet til balansedagen vurderes ikke å ha vesentlig effekt på regnskapet.

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningene er basert på dødelighetforutsetninger etter K2013.

Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon

Selskapet har ufonderte pensjonsavtaler som nevnt i note 2, samt avtaler med  enkelteansatte om driftspensjon i forbindelse med fratreden i selskapet.  Avtalen om driftspensjon gir rett til 66% av lønn inntil fylte 67år.

Beløp i mill. kr.Ufonderte avtalerDriftspensjon
Avsetning per 01.01560,7
Ny avsetning/kostnad i perioden50,6
Utbetalt i 201920,4
Forpliktelse per 31.12580,9

Avsetning/kostnad i perioden er i sin helhet belastet regnskapet for 2019.

Samlede pensjonsforpliktelser

Beløp i mill. kr.20192018
Ufonderte pensjonsordninger5856
Fonderte pensjonsordninger10894
Driftspensjon11
Totale pensjonsforpliktelser167151