Note 2 – Lønns- og personalkostnader

Beløp i mill. kr.20192018
Lønn og honorarer323303
Arbeidsgiveravgift5149
Pensjonskostnader6053
Andre sosiale tiltak69
Totalt440414
Naturalytelser78

Ytelser til ledende ansatte i 2019

Beløp i tusen kr.Adm. dir.Styret
Lønn og honorarer2 7441 518
Andre godtgjørelser30
Pensjonskostnader427

Selskapets toppledergruppe består av seks avdelingsdirektører i tillegg til  administrerende direktør.  Gjeldende årslønn for direktørgruppen ligger i intervallet 1,2 millioner kroner til  1,8 millioner kroner med et gjennomsnitt på 1,5 millioner kroner.

Styret fastsetter administrerende direktørs lønn og øvrige betingelser, mens Kulturdepartementet fastsetter honorarene til styret.

Det er ikke inngått særskilte avtaler om pensjon med administrerende direktør utover de generelle betingelser som gjelder for alle ansatte.

Ved ufrivillig fratreden er det avtalt etterlønn på inntil 6 månedslønner dersom annet ikke avtales særskilt.

Det foreligger ingen avtaler om særskilt godtgjørelse ved fratredelse eller lignende for øvrige ansatte i Norsk Tipping AS.

Selskapet har avtaler om alderspensjon med totalt fem nåværende ansatte og fire tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G som sikrer 66 prosent av lønn fra 67 år og andre tilleggsytelser. Denne ordningen er lukket og det inngås ikke  tilsvarende avtaler ved nye ansettelser. Se for øvrig ufonderte pensjonsordninger i note 16.

Selskapets fonderte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Gjeldende honorarsats til styret

Styrelederkr 258 100
Nestlederkr 165 700
Styremedlemkr 141 200
Fast møtende 1. varamedlemkr 92 300
Leder revisjonsutvalgkr 57 800
Medlem revisjonsutvalgkr 40 000
Leder kompensasjonsutvalgkr 15 500
Medlem kompensasjonsutvalgkr 7 200

Vararepresentanter godtgjøres med kr 7 800 pr. fremmøte.

Det er ingen bonusordninger i selskapet, verken for ledere eller øvrige ansatte.

Antall årsverk i 2019 var 430, mens det i 2018 var 426.

Selskapet yter boliglån til ansatte med samme betingelser som Statens Pensjonskasse. I tillegg kan ansatte søke om kortsiktige lån på inntil 4 månedslønner. Se note 8 og 11. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm. dir, styreleder eller andre nærstående.

Revisor, beløp i tusen kr20192018
Ordinær revisjon379369
Andre attestasjonstjenester78
Skatterådgivning00
Andre tjenester5830
Totalt444407