Note 5 – Driftsmidler og immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Beløp i mill. kr.KunstKjøretøyMaskiner, utstyr
og inventar
Tomter, byggTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.2019111 7064782 188
Avgang i året--00
Tilgang i året-16723
Anskaffelseskost pr 31.12.2019111 7224852 210
Akk. av- og nedskrivninger-11 6193121 932
Bokført verdi pr 31.12.20191-103173278
1
Årets avskrivning--10124125
1
Avskrivningsplan (lineær)Ingen avskr.5 år3–6 år10–25 år

Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.

Immaterielle eiendeler

IT- infrastrukturSpill og spill-
applikasjoner
Distribusjons-
kanaler
AvtalerTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.201929118032812811
Avgang i året-
Tilgang i året--2-2
Anskaffelseskost pr 31.12.201929118033012813
Akk. av- og nedskrivninger25117832412764
Bokført verdi pr 31.12.20194036049
1
Årets avskrivning44811164
1
Avskrivningsplan (lineær)5 år3-7 år5-7 år3 år

Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører. Det forventes at samlet inntjening av pågående utviklingsprosjekter minst motsvarer medgåtte samlede utgifter. Kostnadene som knytter seg til lønn og andre personalkostnader til ansatte direkte engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.

Av- og nedskrivninger

20192018
Immaterielle eiendeler6447
Driftsmidler125136
Totale avskrivninger189183