Note 6 – Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

Beløp i mill. kr.Anskaffet i årForretn. kontorEierandelStemmeandelKostpris på aksjepostenBokført verdi
Datterselskaper
Norske Spill AS2009Hamar100 %100 %11
Sum datterselskaper11
1
Tilknyttede selskaper
Buypass AS2006/2009/2011Oslo50 %50 %3232
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS2018Hamar25 %25 %11
Sum tilknyttede selskaper3434
Totalt3434

I henhold til regnskapslovens § 3-8 andre ledd er selskapet ikke konsolidert inn i Norsk Tipping AS sitt regnskap. Begrunnelsen for å utelate selskapene fra konsolidering er at de ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Årsregnskapet for Norske Spill AS er ikke avlagt.

Årsregnskapet for Buypass er ikke avlagt. Det foreløpige konsernregnskapet for Buypass AS viser et overskudd på 24 mill.kr og en egenkapital på 219 mill. kr. Utbytte på 10,55 mill. kr ble inntektsført i 2019.

Selskapet Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS ble stiftet 1.10.2018. Selskapet er etablert som et joint venture i samarbeid med tre andre statlige spillselskap. Selskapet hadde i 2018 et overskudd på 1,3mill.kr og en egenkapital på 6,1 mill.kr