Note 7 – Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper

Beløp i mill. kr.20192018
Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern00
Kortsiktig gjeld til tilknyttet selskap1615
Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern00
Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap00

Transaksjoner med nærstående parter

Beløp i mill. kr.20192018
Buypass AS (tilknyttet selskap)187192
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS81
Totalt195193

Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til betalingstransaksjoner og identifisering knyttet til spillerkortet.Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.