Note 8 – Andre langsiktige fordringer

Beløp i mill. kr.20192018
Langsiktige lån til ansatte*)1521
Øvrige fordringer2626
Totalt4147

*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.