Note 15 – Restoverskudd og disponeringer

Note 14 – Annen kortsiktig gjeld

Noter

Note 13 – Egenkapital

Note 12 – Aksjekapital

Note 11 – Andre fordringer

Note 10 – Kommisjonærfordringer

Note 9 – Varelager

Note 8 – Andre langsiktige fordringer

Note 7 – Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper